דף הבית
עורך דין תכנון ובניה
קנסות מנהליים על עבירות בנייה

קנסות מנהליים על עבירות בנייה

אילו קנסות מנהליים על עבירות בנייה ניתן להטיל מכוח חוק עבירות מנהליות? באילו מקרים ניתן להגיש בקשת ביטול קנס מנהלי בגין עבירות בניה? מה אומרות תקנות העבירות המנהליות?

 

אחת המטרות של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה הייתה להחמיר את רף הענישה על עברייני בנייה בדגש על ענישה כלכלית ומבלי להידרש להליך פלילי, זאת מתוך הנחה כי הרווח המרכזי בביצוע עבירות בניה הוא הרווח הכלכלי שמפיק מבצע העבירה.

 

כך צוין בדברי ההסבר להצעת התיקון לחוק: "נדבך מרכזי נוסף בהצעת החוק הוא עדכון ההוראות העונשיות והגברת הסנקציות שניתן להטיל על עבריינים, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרת ניכרת של הענישה הכלכלית. זאת היות שמניע מרכזי בביצוע עבירות בנייה הוא הרווח הכלכלי הגדול שניתן להפיק מכך…"

 

כך גם צוין בהוראות ביצוע מטעם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה מיום 11.12.18: "חוק העבירות המינהליות נועד לקבוע דרך חלופית לענישה פלילית, ובכך לאפשר אכיפת חוק וטיפול בעוברים על החוק ללא הרשעה פלילית, תוך הבטחת זכותו של החשוד לבקש כי במקום הקנס יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט".

דגשים על חוק עבירות מנהליות

 

על רקע תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, הידוע גם בכינויו חוק קמיניץ, חוק התכנון והבניה הוכנס לרשימת החוקים המנויים בתוספת הראשונה לחוק העבירות המינהליות, על מנת להסדיר הליך של הטלת קנסות מנהליים על עבירות תכנון ובניה.

 

תקנות העבירות המנהליות

 

הקנס בגין עבירות תכנון ובניה נקבעו בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה), תשע"ח-2018, במטרה להרתיע את עברייני הבניה ולהוקיע את עבירות הבניה שהוכרו לא אחת על-ידי בתי המשפט כמכת מדינה באמצעות שיעור קנסות גבוה מאוד, וזאת מתוך הנחה כי המניע המרכזי בביצוע עבירות בנייה הוא הרווח הכלכלי שניתן להפיק מהעבירה (כאמור בדברי ההסבר לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה).

 

בטרם הטלת קנס, על הרשות/וועדה לתכנון ובניה להמציא מכתב התראה בדרישה להסרת עבודה אסורה או להפסקת השימוש האסור, אלא אם כן מדובר בעבירה של אי קיום צו מנהלי או במקרים בהם כבר ננקטו הליכים מנהליים או שיפוטיים קודמים ביחס לאותה עבירה כלפי אותו אדם.

 

במידה ועובר העבירה לא הפסיק בביצוע העבירה, תישלח אליו הודעת קנס והיא צריכה לכלול את הפרטים הבאים: (1)  שם הנקנס ומענו; (2)  תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה; (3)  ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם; (4)  ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה; (5) הקנס המוטל.

בנוסף לכך בטרם הטלת קנס מנהלי על הרשות/וועדה לערוך התייעצות עם התובע, בכל מקרה ששיעור הקנס הוא מעל 50,000 ₪ או במקרה הצורך.

 

גובה קנסות מנהליים על עבירות בנייה

 

שיעורי הקנסות בגין עבירות בניה אסורה או שימוש אסור או הפרת צו מינהלי נקבעו בהתאם להיקף הבניה האסורה וכן על פי סוג המקרקעין בו מבוצעת העבירה (לדוגמה קרקע חקלאית/שמורת טבע/למגורים).

 

כך למשל, במקרה בו בוצעה עבירת בניה של עבודה אסורה בהיקף של בין 25 מ"ר עד 50 מ"ר, בקרקע מוגנת (חקלאית), שיעור הקנס יהא בסך 50,000 ₪, וככל ומדובר בתאגיד הקנס יהיה כפול – קרי 100,000 ₪. אם אותה עבירה בוצעה בקרקע לא מוגנת (למגורים) הקנס יהיה בסך 25,000 ₪, וביחס לתאגיד בסך 50,000 ₪.

 

בעבירות בגין שימוש אסור שבוצעו במקרקעין למגורים שיעור הקנס יהא בגובה מחצית משיעור הקנס המלא. לדוגמה, אם מדובר בעבירה בהיקף של בין 25 מ"ר עד 50 מ"ר, והקנס הוא כאמור 50,000 ₪, על מקרקעין למגורים הקנס יהיה 25,000 ₪.

 

בגין הפרת צו מינהלי להפסקת עבודה אסורה או להפסקת שימוש אסור הקנס הוא בסך 50,000 ₪.

 

במקרים בהם מדובר בעבירות של עבודה אסורה או שימוש אסור בקרקע לא מוגנת בהיקף של עד 25 מ"ר, על הרשות לשקול להגיע לסגור את התיק בהסדר מותנה.

 

קנס יומי בגין עבירה נמשכת 

 

בנוסף לכך, קיים במסגרת תקנות העבירות המנהליות קנס בעבירה נמשכת בעבירות של שימוש אסור, לכל יום שבו נמשכת העבירה מיום שהומצאה למבצע העבירה התראה בכתב על ביצוע אותה העבירה, ואף אין מניעה להטיל מספר קנסות יחד, כלומר בגין עבודה אסורה, שימוש אסור או הפרת צו מנהלי.

 

מדובר בתוספת קנס יומי לעבירת שימוש אסור, שניתן להוסיפו לסכום הבסיס בעבירת שימוש אסור כלומר בנוסף בגין קנסות מנהליים על עבירות בנייה שכבר הוטלו. שיעור הקנס היומי הוא בסך של 1,400 ₪ ליום בגין שימוש אסור על קרקע מוגנת, וסך של 750 ₪ ליום לקרקע לא מוגנת (מחצית למגורים), וניתן להטילו עד למקסימום 90 ימים, ובלבד שלא עברו 120 ימים מיום מתן ההתראה.

ביטול קנס מנהלי

 

אדם שהוטל עליו קנס מינהלי רשאי להגיש בתוך 30 ימים מיום המצאת הודעת הקנס בקשה לביטול הקנס, לתובע הרשות.

 

תובע הרשות או הוועדה רשאי לבטל את הקנס אם נוכח לדעת שהתקיימה אחת מהעילות שלהלן (הקבועות בסעיף 8א לחוק עבירות מנהליות): (1) העבירה לא נעברה או שהיא נעברה לא בידי הנקנס; (2) נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים.

 

המשך הליכים או סגירת התיק

 

מקום בו שילם האדם שהוטל עליו קנס מנהלי את הקנס תיקו ייסגר. במידה והוא לא שילם את הקנס על הרשות לנקוט נגדו בהליכי גבייה. מקום בו האדם שהוטל עליו הקנס ביקש להישפט, התיק מועבר להשלמות חקירה ונדרשות לצורך הגשת כתב אישום, או סגירת התיק מטעמים מיוחדים שיירשמו.

הטלת קנס מנהלי במקום הגשת כתב אישום

 

הכלל הוא שיש להעדיף הטלת קנסות מנהליים על עבירות בנייה מכוח חוק עבירות מנהליות במקום הגשת כתב אישום, אלא אם כן הטלת הקנס על אותו אדם אין בה משום גורם מרתיע במידה מספקת במצב בו הוא חוזר ועובר עבירות מנהליות מאותו סוג חרף קנסות, או במצב אותו אדם לא שילם את הקנסות שהוטלו עליו בעבר, או במצב של נסיבות חמורות במיוחד.

 

הראיות הנדרשות לצורך הטלת קנס מנהלי

 

בטרם יוטל קנס מינהלי על אדם מסוים בגין עבירות בניה, על הוועדה לתכנון ובניה להכין תיק חקירה שלם ומוכן כפי שהיה לו היה מוגש כתב אישום, וזאת בטרם הטלת הקנס.

 

תיק החקירה צריך לכלול ראיות קבילות להוכחת ביצוע העבירה על-ידי אותו אדם שרוצים להטיל עליו את הקנס, ובין היתר: זהות מבצע העבירה; העוברות המקימות את העבירה; היקף העבירה; מועדי ביצוע העבירה; המצב התכנוני של המקרקעין בו בוצעה העבירה.

 

בנוסף על הוועדה להוכיח את זהות מבצע העבירה תוך הסתייעות במסמכים רלוונטיים כגון: נסח רישום מקרקעין, בקשה להיתר, הסכמי שכירות וכיו"ב, או תצהיר שהוגש מטעם אותו אדם בהליכי בית משפט בהם הוא הצהיר כי הוא בעל הקרקע או המשתמש, באופן הקושר אותו למקרקעין בהם בוצעה העבירה.

 

התיישנות עבירות תכנון ובניה

 

עבירות עבודה אסורה במסגרת חוק התכנון והבניה מתיישנת בחלוף 5 שנים, מקום בו לא בוצעה פעולת חקירה. לכן, ככל והמאשימה (קרי הוועדה לתכנון ובניה) מעוניינת לנקוט בהליכים לרבות הטלת קנס מינהלי – עליה להוכיח כי העבירה בוצעה בתוך 5 השנים שקדמו לפעולת החקירה הראשונה.

 

לעומת זאת ביחס לעבירות של שימוש אסור אין התיישנות, מקום בו בכל יום ביומו מבצע עובר העבירה שימוש אסור במבנה שנבנה על-ידו שלא כדין.

 

למאמרים נוספים בתחום משפט מנהלי: עתירה מנהלית, חוק הפרגולות, רישוי עסקים, הנחה בארנונה

 

מעוניינים לקבל מידע נוסף?