דף הבית
שאלות ותשובות בנושא רישיון עסק

שאלות ותשובות בנושא רישיון עסק

איך מוציאים רישיון עסק? איך יודעים אילו מסמכים צריכים להמציא להוצאת רישיון עסק? לאן צריך להגיש את הבקשה?

מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק: על מנת שבעל עסק ידע מה הפרוצדורה ואילו מסמכים הוא צריך להמציא על מנת לקבל רישוי עסק, הוא רשאי להגיש ליחידת רישוי העסקים שברשות המקומית בה מצוי העסק בקשה למידע מוקדם לקבלת רישיון עסק, ובה לציין פרטים חיוניים לאיתור העסק כגון: כתובת מדויקת, מס' ארנונה, פירוט העיסוקים, שטח העסק וכיו"ב.

יחידת רישוי העסקים תפרט, בין היתר, את הפעולות וההנחיות לקבלת הרישיון בהתאם להגדרת סוג העסק (על פי הצו), את הצורך בהוצאת היתר בניה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל-"שימוש חורג" וכן הנחיות כלליות להגשת הבקשה לרישיון עסק.
לאחר תשובת הרשות המקומית, על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים את הבקשה לקבלת על גבי הטופס הרלוונטי ואליה לצרף את כל המסמכים הנדרשים (כגון: תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה וכיו"ב) ולשלם אגרה בהתאם לסוג העסק המבוקש.
בקשה לרישיון עסק נבחנת על-ידי היחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית, ובמידה וכל המסמכים הרלוונטיים צורפו לה כנדרש, תנפיק הרשות המקומית אישור על כך שהבקשה הוגשה, ותעבירה לגורמים המוסמכים כגון - מחלקת ההנדסה, משטרה, וועדה לתכנון ולבניה, ושירותי הכבאות. הגורמים המוסמכים רשאים להתנות את הרישיון בהיתר זמני או בתנאי מוקדם, וכן רשאים להוסיף ו/או לשנות תנאים מסוימים למתן הרישיון בכל עת שיתעורר הצורך בכך.
לאחר שהיחידה לרישוי עסקים תקבל את תשובותיהם של כל הגורמים המוסמכים הנדרשים, היא תהיה רשאית ליתן תשובה חיובית ביחס לבקשה לקבלת רישיון עסק ובמקרה כזה תערוך את הרישיון בהתאם לתקופה הרלוונטית הנדרשת לתוקפו ולתנאים להפעלתו, וכן רשאית ליתן תשובה שלילית, באמצעות מכתב מנומק המפרט את הסירוב. כמו כן היחידה רשאית להתנות את מתן הרישיון בתנאים מוקדמים טרם הנפקת רישיון העסק.
קיימים לוחות זמנים בקשר לטיפול של הרשות המקומית בבקשות לקבלת רישיון עסק, כאשר הזמן בבקשה ובהנפקת הרישיון נע בין חודשיים לעד שישה חודשים, בכפוף לכך שהמבקש עומד בכל הדרישות הרלוונטיות. כמו כן, קיים מסלול שהתווסף בתקופה האחרונה הנקרא "מסלול היתר מזורז", המאפשר במקרים מסוימים לקבל רישיון עסק תוך 21 יום לתקופה של שנה.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?