דף הבית
עורך דין רישוי עסקים – אכיפה וצווים
רישיון עסק – דברים שחשוב לדעת

רישיון עסק – דברים שחשוב לדעת

 

אילו עסקים נדרשים לקבל רישיון עסק ולמה זמן הוא תקף? מזה רישיון עסק תקופתי או היתר זמני? ערעור על החלטה בדבר סירוב לתת רישיון עסק

חובת רישיון עסק

 

סעיף 4 לחוק רישוי עסקים העוסק בנושא רישיון עסק קובע כי "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאי…".

 

הסמכויות לתת רישיון הטעון רישוי או לדחות בקשה למתן רישיון או לתת לבית עסק היתר זמני מוקנית לרשות הרישוי המצויה בתחום רשות המקומית.

אילו עסקים נדרשים לקבל רישיון עסק?

 

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) מגדיר אילו עסקים טעונים רישיון כתנאי להפעלתם, וזאת בהתאם למטרות שנקבעו במסגרת חוק רישוי עסקים שנועדו בין היתר להבטיח את: שלום הציבור, איכות נאותה של הסביבה, מניעת מפגעים, בטיחות של הנמצאים במקום העסק, בריאות הציבור וכיו"ב.

 

במסגרת התוספת של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) קיימת טבלה מפורטת, המחלקת את סוגי העסקים לקבוצות כגון: קבוצה 1 – עסקים העוסקים בבריאות, רוקחות, קוסמטיקה (כגון: בית מרחקת, תמרוקים, ציוד רפואי), קבוצה 2 – עסקים העוסקים בתחום הדלק והאנרגיה (כגון: תחנות דלק, בית זיקוק, תחנת כוח), קבוצה 4 – עסקים העוסקים במזון (כגון: מסעדות, בתי קפה, ייצור מזון, אחסונו והובלתו, הסעדה, אלטיז, מרכול, ועוד).

 

סעיף 32 להוראות חוק רישוי עסקים קובע, כי יראו כעסק גם כל עיסוק של חבר בני אדם, בין מאוגד ובין לא מאוגד, אף שאיננו לשם הפקת רווחים, אם הנהנים היחידים ממנו הם חבריו שהצטרפותם מותנית בתשלום דמי חבר בלבד, או אילו היה מקום העיסוק פתוח לקהל הרחב היה אותו מקום נחשב בעסק.

 

לכמה זמן תקף רישיון עסק?

 

סעיף 7 לחוק רישוי עסקים מסביר עורך דין רישוי עסקים אהוד פאי, קובע כי תוקפו של רישיון הוא לתקופה של 15 שנים. יחד עם זאת, שר הפנים רשאי לקבוע תקופה קצרה יותר לרישיון ביחס לסוג עסקים מסוים, ובלבד שהתקופה לא תפתח מחמש שנים. בנוסף לכך, לשר הפנים קיימת סמכות לקבוע סוגי עסקים שבהעברת הבעלות או השליטה בהם לא יהיו טעונים הוצאת רישיון חדש.

 

בפועל תוקפת תוקפו של הרישיון תלויה בסוג העסק וקבועה במסגרת התוספת של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי). כך למשל, תוקף רישיון למסעדות ולבתי קפה הוא ל-10 שנים, תוקף רישיון לפאב הוא ל-5 שנים, בעוד שאטליז העוסק במכירת בשר ועופות או דגים הוא לתקופה של שנה בלבד.

 

בנוסף לכך, לרשות המקומית קיימת סמכות להעניק לעסק רישיון לתקופה קצרה יותר מהתקופה המצוינת במסגרת צו רישוי עסקים של מינימום שנה, אך במקרה כזה חלה עליה חובת הנמקה.

 

מזה רישיון עסק תקופתי או היתר זמני?

 

פרק ז' במסגרת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) עוסק בתוקף רישיון והיתר זמני, ומחלקת את תוקף רישיון העסק למספר סוגים: רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני, היתר זמני.

 

רישיון עסק לצמיתות

 

סעיף 20 לתקנות רישוי עסקים קובע, כי תוקף רישיון שלגביו נקבע כי תוקף רישיונו יהיה ל-15 שנים [במסגרת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)], וניתן לו רישיון לצמיתות כדין לפני תיקון מס' 27 לחוק רישוי עסקים (שנכנס לתוקף מיום 18.11.2010) יהיה לצמיתות.

מה זה רישיון תקופתי?

 

סעיף 21 לתקנות רישוי עסקים קובע, כי תוקף רישיון יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים, לחמש שנים, לעשר שנים או לחמש עשרה שנים, ובהתאם לתקופות הקבועות במסגרת צו רישוי עסקים.

 

תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 דצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן אלא אם כן נקבע בצו אחרת; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן;  תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן;

 

מה זה רישיון זמני ו- היתר זמני?

 

סעיף 22 לתקנות רישוי עסקים קובע, כי רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם יותר מתוקפו שנקבע ברישיון לצמיתות או תקופתי. סעיף 24 לתקנות קובע, כי תוקף היתר זמני הוא לתקופה שקבעה בו רשות הרישוי ובלבד שלא תעלה על שנה, והיתר זמני יפקע עוד לפני תום תקופת תוקפו מקום בו לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.

 

השגה על החלטה בדבר סירוב לתת רישיון עסק

 

החלטה על סירוב לתת רישיון עסק הנה החלטה מנהלית הניתנת על-ידי מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית. לפיכך, לא ניתן לתקוף החלטה זו במסגרת בית משפט אזרחי רגיל או בבית משפט לתביעות קטנות למשל.

 

סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים קובע, כי "המבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות הרישוי או נותן אישור לפי חוק זה… רשאי להגיש השגה על כך או על סירוב לתת לו רישיון או היתר לרשות הרישוי או לנותן האישור".

 

פרק ד2 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) קובע את הכללים הפרוצדורליים לצורך הגשת השגה בגין סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז. השגה זו צריכה להיות מוגשת לגורם מוסמך ארצי הרלוונטי לסירוב (שיכול להיות ראש רשות הרישוי, מנכ"ל המשרד הרלוונטי או לנציב כבאות והצלה או המפכ"ל או לשני עובדים/קצינים בכירים מקרב עובדיהם).

 

תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על סירוב לתת רישיון עסק?

 

השגה על החלטה בדבר סירוב לתת רישיון יש להגיש "בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה" לפי טופס 9 לתקנות רישוי עסקים ובו לציין בין היתר: את פירוט ההחלטה או הדרישה שעליה מוגשת ההשגה; מועד קבלת ההחלטה או הדגישה שעליה הוא משיג; ולצרף את הנספחים הרלוונטיים. גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת ובנסיבות מיוחדות להאריך את המועד להגשת השגה בעד 15 ימים נוספים.

 

עתירה מנהלית על סירוב לתת רישיון עסק

 

ככל וההשגה בדבר סירוב לתת רישיון עסק נדחתה, ניתן להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה אל בית משפט לעניינים מנהליים שבתחום שיפוטו מצוי העסק שלו הסמכות לבחון את פעולות הרשות בעניינים הקשורים לדחיית בקשה למתן רישיון . במסגרת עתירה מנהלית נטען לטעון בין היתר, כי נפל פגם מהותי במסגרת ההחלטה המצדיק את התערבותו של בית המשפט, או כי ההחלטה נוגדת את הכללים שנקבעו במסגרת משפט מנהלי ואינה סבירה.

קיום תכליות דיני התכנון והבנייה

 

במסגרת בקשה לרישיון רשאית הרשות המקומית לבחון את עמידת העסק המבוקש בהוראות דיני תכנון ובניה. סעיף 1(א)(6) להוראות חוק איסור עסקים אף קובע, כי שר הפנים רשאי לקבוע עסקים טעוני רישוי כדי להבטיח בין היתר את: "קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה…".

 

כך למשל ציינה בסוגיה זו כב' השופטת ביניש בעע"ם 8481/04 חברת חלקה 172 בגוש 6355 בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה פתח תקווה:

 

"בית המשפט זה עמד לא אחת על זיקה זו ופסק כי "מקום שהשימוש בנכס פלוני נוגד את הלכות התכנון והבנייה, חזקה על רשות הרישוי שלא תיתן רישיון המרשה את ניהול העסק במקום אסור… הכלל הוא כי בין המטרות שרישיון העסק נועד להבטיח נכללת גם המטרה של קיום דיני התכנון והבניה. לפיכך, הפרתם של דינים אלה עשויה לשמש טעם מספיק למנוע מעסק את קבלת רשיון העסק. יתרה מזו, ככלל, החלטה ליתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה, תהיה החלטה בלתי סבירה."

 

מתי בכל זאת תיתן הרשות רישיון עסק?

 

עורך דין תכנון ובניה אהוד פאי מסביר, כי סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים קובע את הכלל לפיו, רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר לעסק שאינו מקיים את דיני תכנון ובניה.

 

יחד זאת רשות הרישוי רשאית לתת רישיון או היתר, אם סברה שאין בהפרת דיני התכנון והבניה בעסק כדי לפגוע במטרות אחרות של חוק רישוי עסקים (כגון: איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים, הבטחת בריאות הציבור וכיו"ב) ומהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה אישר שאין בהפרה הנ"ל "פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבנייה" בשל טיבה, מיקומה או היקפה של ההפרה, זאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לנקוט בהליכים לפי דיני התכנון והבניה.

 

כלומר, במקרים חריגים שבהם החריגה מדיני התכנון והבנייה היא שולית ולא מהותית (כגון: חריגות בניה קלות) שבגינן לא היה מקום לנהל הליך פלילי בגין עבירות בניה מכוח חוק התכנון והבנייה בשל העדר ענין לציבור), רשאית הרשות לתת רישיון זמני או קבוע גם לעסק שאינו ממלא אחר דיני התכנון והבניה.

איך מוציאים רישיון עסק? איך יודעים אילו מסמכים צריכים להמציא? לאן צריך להגיש את הבקשה?

מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה לרישיון: על מנת שבעל עסק ידע מה הפרוצדורה ואילו מסמכים הוא צריך להמציא על מנת לקבל רישוי עסק, הוא רשאי להגיש ליחידת רישוי העסקים שברשות המקומית בה מצוי העסק בקשה למידע מוקדם לקבלת רישיון עסק, ובה לציין פרטים חיוניים לאיתור העסק כגון: כתובת מדויקת, מס' ארנונה, פירוט העיסוקים, שטח העסק וכיו"ב.

יחידת רישוי העסקים תפרט, בין היתר, את הפעולות וההנחיות לקבלת הרישיון בהתאם להגדרת סוג העסק (על פי הצו), את הצורך בהוצאת היתר בניה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל-"שימוש חורג" וכן הנחיות כלליות להגשת הבקשה לרישיון.
לאחר תשובת הרשות המקומית, על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים את הבקשה לקבלת על גבי הטופס הרלוונטי ואליה לצרף את כל המסמכים הנדרשים (כגון: תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה וכיו"ב) ולשלם אגרה בהתאם לסוג העסק המבוקש.
הבקשה נבחנת על-ידי היחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית, ובמידה וכל המסמכים הרלוונטיים צורפו לה כנדרש, תנפיק הרשות המקומית אישור על כך שהבקשה הוגשה, ותעבירה לגורמים המוסמכים כגון - מחלקת ההנדסה, משטרה, וועדה לתכנון ולבניה, ושירותי הכבאות. הגורמים המוסמכים רשאים להתנות את הרישיון בהיתר זמני או בתנאי מוקדם, וכן רשאים להוסיף ו/או לשנות תנאים מסוימים למתן הרישיון בכל עת שיתעורר הצורך בכך.
לאחר שהיחידה לרישוי עסקים תקבל את תשובותיהם של כל הגורמים המוסמכים הנדרשים, היא תהיה רשאית ליתן תשובה חיובית ביחס לבקשה לקבלת רישיון ובמקרה כזה תערוך את הרישיון בהתאם לתקופה הרלוונטית הנדרשת לתוקפו ולתנאים להפעלתו, וכן רשאית ליתן תשובה שלילית, באמצעות מכתב מנומק המפרט את הסירוב. כמו כן היחידה רשאית להתנות את מתן הרישיון בתנאים מוקדמים טרם הנפקת רישיון העסק.
קיימים לוחות זמנים בקשר לטיפול של הרשות המקומית בבקשות לקבלת רישיון, כאשר הזמן בבקשה ובהנפקת הרישיון נע בין חודשיים לעד שישה חודשים, בכפוף לכך שהמבקש עומד בכל הדרישות הרלוונטיות. כמו כן, קיים מסלול שהתווסף בתקופה האחרונה הנקרא "מסלול היתר מזורז", המאפשר במקרים מסוימים לקבל רישיון עסק תוך 21 יום לתקופה של שנה.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?