דף הבית
מאמרים אורחים
מה זה מסמך הבעת רצון?

מה זה מסמך הבעת רצון?

בשנים האחרונות בוצע בישראל תיקון בחוק שהיווה מהפכה בכל הקשור לכיבוד רצונותיו של אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו. תיקון זה נעשה בין היתר, על רקע חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועל רקע קידום הנושא ברחבי העולם.

ליצירת קשר עם עו"ד אהוד פאי המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי:

   

  מה זה ייפוי כוח מתמשך?

  מסמך ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בעל חשיבות רבה, שנכנס לתוקף במסגרת תיקון שבוצע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, שמטרתו העיקרית היא להתחשב ברצונו של האדם, ומאפשר לו לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו כאשר הוא כבר לא יהיה מסוגל לנהל אותם בעצמו, ואף מאפשר לתת הנחיות מפורטות בהן הוא רשאי לפרט כיצד ינוהלו ענייניו.

   

  במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן למנות אדם אחד או יותר כמיופה כוח, ולכלול בייפוי הכוח נושאים רבים בתחום האישי, הרכושי והרפואי, וכן ניתן למנות מיופה כוח לכל אחד מהתחומים בנפרד.

   

  בנוסף לכך בייפוי הכוח ניתן לתת הנחיות לאופן בו ייכנס ייפוי הכוח לתוקף, לדוגמה ניתן לקבוע כי לצורך הפעלתו יידרש מיופה הכוח לצרף אישור רפואי מטעם רופא מוסמך הקובע שהוא אינו כשיר לנהל את העניינים שפורטו על-ידי במסגרת ייפוי הכוח, וכן ניתן במסגרת ייפוי כוח למנות "אדם מיודע", אשר מיופה הכוח יידרש לפנות אליו ולהודיע לו כאשר ייפוי הכוח נכנס לתוקף, וכן ניתן לקבוע כי מיופה הכוח יידרש לדווח לאדם המיודע על פעולות שונות שהוא עוסק בהם מכוח ייפוי הכוח התמשך.

   

  מה זה מסמך הבעת רצון?

   

  מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, לקבוע את זהותו של מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד, ובמקרה בו הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.

   

  בנוסף מסמך הבעת רצון מאפשר לאדם העורך אותו, לתת הנחיות בעניינים הנתונים לפי החוק לשיקול דעת בית המשפט או לאפוטרופוס המחליף על מנת שהם יקוימו על-ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לתפקד כאפוטרופוס ולקבל החלטתו לגבי ילדו או קרובו.

   

  מקום בו ערך אדם מסמך הבעת רצון ימנה בית המשפט כאפוטרופוס את מי ששמו צוין במסמך הבעת הרצון, לאחר שישמע את האדם שהוגשה בקשה בעניינו תוך התחשבו ברצונו, וכן יבחן שהמנוי של מי שצוין במסמך הבעת רצון עולה בקנה אחד עם טובתו. מקום בו ניתנו הנחיות במסמך הבעת הרצון, בית המשפט יורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להן.

   

  האפוטרופוס המחליף שימונה על-ידי בית המשפט בהתאם למסמך הבעת הרצון, יהיה מוסמך לפעול שם האדם שלו מונה האפוטרופוס המקורי, בעניינים הרכושיים או האישיים, ובהתאם לצו המינוי. כמו כן, בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס מכסלו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

   

  מסמך הבעת רצון צריך להיערך בכתב ולהיחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי לייפוי כוח מתמשך, ועל עורך הדין לפקיד את המסמך במרשם של האפוטרופוס הכללי.

  מעוניינים לקבל מידע נוסף?