דף הבית
ייפוי כוח מתמשך
חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות

באילו מצבים ניתן לקבוע שמטופל הוא בגדר "חולה הנוטה למות" מכוח חוק החולה הנוטה למות? מה ההבדל בין הנחיות רפואיות מקדימות לייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות, ובין ייפוי כוח רפואי לבין ייפוי כוח מתמשך? לנוחיותכם בסוף מאמר זה תוכלו למצוא גם חוק החולה הנוטה למות טפסים

 

חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005, הוא חוק שמטרתו "להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים." (ציטוט מתוך הוראות החוק).

 

חוק זה נחקק בישראל לאחר דיונים ממושכים של ועדה ציבורית שמונתה על מנת לדון בסוגיות הטיפול בחולה הנוטה למות בישראל, המעלה סוגיות מהותיות ומורכבות בתחומים שונים כגון סוגיות רפואיות, הלכתיות, משפטיות ומוסריות, ומטרת הצעת החוק הייתה לקבוע במסגרת חוק: "את הכללים לטיפול בחולה הנוטה למות, והכללים לכיבוד רצונו שלא לקבל טיפול…" (ציטוט מתוך דברי ההסבר להצעת החוק)

 

מי מוסמך לקבוע שמטופל מסוים הוא בגדר "חולה הנוטה למות"?

 

חוק החולה הנוטה למות קובע כי הסמכות לקבוע שמצבו של מטופל מסוים הנה בגדר "חולה הנוטה למות" נתונה ל- "רופא אחראי", שיכול להיות אחד מאלה:
"מנהל מחלקה או מנהל יחידה, במוסד רפואי, האחראי על הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות, או רופא מומחה שמינה מנהל המוסד הרפואי, מנהל מחלקה או מנהל יחידה, להיות אחראי כאמור – לענין חולים המטופלים במוסד רפואי" או "רופא מחוזי של קופת חולים, או רופא שמונה על ידו – לענין חולים המטופלים בקהילה".

 

קביעת מצבו הרפואי של המטופל כחולה הנוטה למות

 

במסגרת חוק החולה הנוטה למות נקבעו 2 מצבים בהם רשאי רופא מוסמך לקבוע את מצבו הרפואי של המטופל כחולה הנוטה למות לאחר "התייעצות עם הרופאים המומחים המטפלים במטופל ובמידת האפשר גם עם רופאו האישי"' להלן 2 המצבים:

 

מצב 1 – הוא כאשר הרופא קובע "כי מטופל הוא חולה הנוטה למות, אם נוכח כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה חודשים"

 

מצב 2 – הוא כאשר הרופא קובע "כי חולה הנוטה למות הוא חולה בשלב סופי, אם נוכח כי הוא מצוי במצב רפואי שבו כשלו כמה מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שבועיים".

 

הוצאת מחזקת הרצון לחיות – חוק החולה הנוטה למות

 

במסגרת חוק החולה הנוטה למות קיימת חזקה הנקראת "חזקת הרצון לחיות", הקובעת כך: "חזקה על אדם שהוא רוצה להוסיף לחיות, אלא אם כן הוכח אחרת; לא הוכח אחרת מעבר לכל ספק סביר – יש לנטות לטובת הרצון להוסיף לחיות".

 

על מנת שחולה מסוים יהיה רשאי להימנע מטיפול רפואי בו, הוא צריך לעמוד בתנאים של "הוצאת מחזקת הרצון לחיות".

 

חולה הנוטה למות שהוא בעל כשרות

 

במקרה ומדובר בחולה שנוטה למות שהוא "בעל כשרות" (המוגדר כמי שמלאו לו 17 שנים, מי שמסוגל להביע את רצונו, לא הוכרז כפסול דין, ולא הוצא מחזקת הכשרות כלומר שהוא "כשיר מבחינה הכרתית, שכלית ונפשית לקבל החלטות בקשר לטיפול הרפואי בו מתוך הבנה, שיקול דעת ורצון חופשי") – אותו חולה צריך להביע את רצונו המפורש. כלומר מדובר בחולה שיכול לומר בדיוק אילו טיפולים רפואיים הוא לא מעוניין שיבצעו בו בעתיד.

חולה הנוטה למות שהוא אינו בעל כשרות

 

במקרה ובו מדובר בחולה שנוטה למות שהוא לא בעל כשרות, קרי חולה שאינו מסוגל להביע את רצונו ואינו כשיר לקבל החלטות בקשר לטיפול הרפואי בו, על מנת להימנע מטיפול רפואי בו נדרשת אחת משתי החלופות הבאות:

 

חלופה 1 – הנחיות רפואיות מקדימות 

 

חלופה זו עוסקת במצב בו אדם בעל כשרות נתן טופס הנחיות מקדימות, בו פירט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו אם ייקבע לגביו כי הוא חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות. מדובר במצב בו אותו אדם הפקיד טופס הנחיות רפואיות מקדימות בו הוא נדרש למלא אילו פעולות הוא מורה להימנע או לא להימנע מלתת לו במצב בו יוגדר בעתיד כחולה הנוטה למות ולא יהיה כשיר – והרופאים המטפלים בו אמורים להיות כפופים לאותן הנחיות.

 

את ההנחיות הרפואיות המקדימות ניתן לתת לאחר שהאדם שנתן אותו "קיבל מרופא או מאחות מוסמכת מידע רפואי הדרוש לו באופן סביר לשם מתן הנחיות רפואיות מקדימות", כלומר האדם שממלא טופס זה צריך למלא זאת מול רופא או אחות המוסמכים לכך.

 

חלופה 2 – ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות מכוח חוק החולה הנוטה למות

 

מדובר במצב בו אדם שהיה בעל כשרות הסמיך מיופה כוח על גבי טופס ייפוי כוח מכוח חוק החולה הנוטה למות: "להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות".

 

כלומר גם ייפוי כוח זה ייכנס לתוקף רק כאשר מיפה הכוח בעתיד יוגדר כחולה הנוטה למות ולא כשיר, ואותו אדם גם רשאי למנות במסגרת ייפוי הכוח מחליף למיופה הכוח, שיוכל להחליף את מיופה הכוח המקורי במצב בו האחרון לא יוכלו מלא את תפקידו או יסרב.

 

במסגרת ייפוי כוח זה, על האדם שנותן אותו לפרט את "הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל החלטות", ובמידה וניתנו בייפוי הכוח התייחסות למצבים או טיפולים רפואיים מסוימים – על נותן ייפוי הכוח לקבל מידע רפואי בנושאים אלה לפני מתן ייפוי הכוח.

 

ישנם 2 סוגי טפסים של ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות, טופס ייפוי כוח ארוך שעליו רשאים לחתום רופא או אחות בלבד וכן מיופה הכוח ושני עדים, וטופס ייפוי כוח מקוצר שצריך להיחתם על-ידי מיופה הכוח ו- 2 עדים.

 

במידה ואין הנחיות או החלטות כאלה, ניתן להימנע מטיפול רפואי בחולה רק על פי החלטת ועדה מוסדית והחלטת רופא אחראי, ובתנאי שהחלטת הרופא התחשבה "בהצהרה מפורשת של אדם קרוב ולפיה החולה הנוטה למות אינו רוצה להוסיף לחיות", ואם אין הצהרה כזאת " בהתחשב בעמדת אפוטרופוסו של החולה הנוטה למות, שהוא אדם קרוב, ככל שישנו, ולפיה רצונו של החולה הנוטה למות שלא להאריך את חייו"

 

הוראות לטיפול רפואי במסגרת ייפוי כוח מתמשך

 

החל מחודש אפריל 2017, ייפוי כוח לטיפול רפואי יכול להיעשות רק במסגרת ייפוי כוח לצרכים רפואיים או במסגרת ייפוי כוח מתמשך. יחד עם זאת, ייפוי כוח לטיפול רפואי בלבד צריך להיעשות במסגרת חוק החולה הנוטה למות טפסים של משרד הבריאות ולא במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בו רשאי אדם למנות מיופה כוח אחד או יותר, אשר יוכל לנהל עבורו את ענייניו במצב בו הוא כבר לא יהיה כשיר ולא יהיה מסוגל לנהל אותם בעצמו. היתרון של ייפוי כוח מתמשך הוא בכך שהממנה יכול לקבוע כיצד ומי ינהל את ענייניו להבדיל ממינוי אפוטרופוס המצריך הליך משפטי, ובו אין בדרך כלל שליטה לאדם לו ממנה אפוטרופוס באשר לזהות האפוטרופוס, כמו גם באשר לאופן ניהול ענייניו על-ידי האפוטרופוס.

 

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, רשאי הממנה לקבוע שהוא יחול על כל ענייניו או על נושאים ספציפיים, לרבות עניינים בתחום הרכוש, בתחום הרפואי ובתחומים אישיים. יחד עם זאת, במסגרת ייפוי כוח מתמשך מצהיר מיופה הכוח, גם אם הוא מיופה לעניינים בריאותיים, כי ידוע לו שאינו "מוסמך לקבל החלטות, לתת הוראות או לבצע פעולות הקשורות לטיפול רפואי בסוף החיים, לפי חוק החולה הנוטה למות התשס"ו-2005". כלומר, הממנה רשאי לתת הנחיות באשר לטיפולו הרפואי, אך לא בנוגע לפעולות לפי חוק החולה הנוטה למות.

 

חוק החולה הנוטה למות טפסים

 

הנחיות למילוי טופס הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול עתידי בחולה הנוטה למות

הנחיות למילוי טופס ייפוי כוח להנחיות רפואיות לפי חוק החולה הנוטה למות – נוסח מקוצר

הנחיות למילוי טופס ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות – נוסח מקוצר

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות

 

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

מעוניינים לקבל מידע נוסף?