דף הבית
ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך - שאלות ותשובות

עו"ד אהוד פאי מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וכן בוגר השתלמויות מקצועיות בתחום יפוי כוח מתמשך. מוזמנים לעיין בעמוד זה במדריך מפורט בנושא יפוי כח מתמשך לרבות בנושא ייפוי כוח מתמשך עלות.

ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך ולמי הוא נועד?

 

במהלך חודש אפריל 2016 בוצע תיקון מס' 18 במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהכניס לעולמינו את המסמך המשפטי שנקרא יפוי כח מתמשך.

 

תיקון זה בו התווסף יפוי כוח מתמשך, בוצע בין היתר על רקע – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ושינויים שבוצעו בארץ ובעולם בתחום זכויות אנשים עם מוגבלות, כאשר הדגש בתיקון זה הוא מעבר מטובתו של האדם – לרצונו של אדם, ועל כיבוד רצונו של האדם במסגרת ייפוי כח מתמשך באשר לעתידו ולעתיד משפחתו.

 

עד למועד תיקון החוק, היה ניתן למנות אפוטרופוס בלבד לאדם שאינו כשיר לנהל את עניינינו, דבר הכרוך בניהול הליך בבית משפט, שהאפוטרופוס הכללי הוא צד לו, ובהגשת מסמכים רפואיים ותסקיר בנוגע לאדם שעבורו מבוקש למנות אפוטרופוס, ולאחר מכן יש צורך לדווח על הטיפול באותו אדם.

 

לאחר התיקון התווספה חלופה נוספת והנה יפוי כוח מתמשך, המהווה כלי לתכנון עתידי המאפשר לכל אדם בהיותו כשיר וצלול – לתכנן כיצד ומי יטפלו בענייניו בעתיד, כאשר הוא לא יהיה מסוגל לטפל בעצמו בעניינינו, ומבלי לערב את בית המשפט.

 

כך צוין בהקשר זה במסגרת דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון חוק הכשרות המשפטית חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:

 

"ככלל, הנחת היסוד של הצעת החוק היא כי לא בכל מקרה יש צורך בהתערבות שיפוטית ובפיקוח ישיר בנוגע לפעולותיהם ולמצבם של אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם, עם כל הבירוקרטיה הכרוכה בהתערבות ופיקוח אלה והחדירה לאוטונומיה האישית והמשפחתית.

פעמים רבות הדאגה לאותם אנשים נעשית על ידי בני המשפחה וסביבתם הקרובה באופן המיטבי, בלי שיהיה צורך בהתערבות המדינה.

מוסד ייפוי הכוח המתמשך נועד אף לאותם מצבים שבהם יש לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו מעטפת משפחתית או חברתית הדואגת לו, אך בעודו בעל כשירות הוא מעוניין לקבוע מי יהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייני רכוש או לעניינים אישיים שלו. "

אילו עניינים ניתן לקבוע בייפוי כוח מתמשך?

 

במסגרת יפוי כוח מתמשך, רשאי הממנה להפקיד את קבלת ההחלטות בענייניו, במועד בו הוא לא יהא כשיר – בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (קרי – מיופה כוח), ולתת להם הוראות מדויקות כיצד ינהגו בענייניו, ובכך להחליף את הצורך במינויו אפוטרופוס.

 

הממנה רשאי למנות במסגרת ייפוי כח מתמשך מיופה כוח לנושאים מסוימים כגון: נושאים אישיים (כגון מגורים ותעסוקה), רפואיים, וענייני רכוש כגון כספים ונכסים, מינוי כללי וכיו"ב.

 

בנוסף, הממנה רשאי לקבוע במסגרת יפוי כוח מתמשך – מה תהיינה סמכויות מיופה הכוח, דרכי פעולה ודרכי קבלת החלטות, ובאילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו. בנוסף הממונה רשאי לקבוע מחליף למיופה כוח במקרה ומינויו יפקע, וכן רשאי לקבוע כי בנושא מסוים ידרשו להחליט כמה ממיופה הכוח או רק מישהו ספציפי מהם.

 

הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד או יותר. יחד עם זאת, רצוי למנות במסגרת ייפוי כח מתמשך יותר ממיופה כוח אחד, שכן אם חלילה יקרה משהו למיופה הכוח או שהוא ירצה לבטל את מינויו מסיבה כלשהי. לדוגמה אם יש לאדם מסוים 5 ילדים, ו-3 מהם מתגוררים בסביבתו, רשאי הממנה למנות כמיופה כוח את הילדים המתגוררים בסביבתו.

 

מיופה הכוח לא יכול להיות נוכח בפגישה הראשונה שבין עורך הדין לבין הממנה, על מנת שייפוי הכוח המתמשך ישקף את רצונו האמיתי והבלעדי של הממנה, וללא כל השפעה על רצונו.

מי הגורמים הרלוונטיים במסגרת יפוי כח מתמשך?

 

ישנם מספר גורמים רלוונטיים במסגרת יפוי כוח מתמשך:

 

הממנה ומיופה הכוח

 

הממנה – האדם שמחליט לערוך יפוי כח מתמשך עבורו, וקובע את תוכן ייפוי הכוח לרבות זהות מיופה הכוח, והכל על פי רצונו האישי והחופשי. כל אדם רשאי לערוך יפוי כוח מתמשך ובלבד שהוא מעל גיל 18, והוא כשיר מבחינה נפשית וקוגנטית להבין את מעשיו ואת השלכותיו.

 

מיופה כוח – המתמנה על-ידי הממנה. על מיופה הכוח לפעול במסירות ובתום לב לצורך שמירת ענייניו של הממנה ולא לטובתו האישית, תוך שמירה על כבודתו ופרטיותו של הממנה, ולהתייעץ במידת הצורך עם גורמים מקצועיים ובני משפחה באשר לניהול ענייניו של הממנה וטיפולו, וזאת על מנת  להבטיח את רצונו של הממנה במסגרת ייפוי כח מתמשך.

 

מיופה כוח רשאי לקבל שכר עבור תפקידו, רק אם הדבר נקבע במפורש במסגרת ייפוי כוח מתמשך ובו צוין שיעור השכר. לעומת זאת בנוגע להחזר הוצאות, רשאי מיופה הכוח לנכות מתוך נכנסי הממנה את ההוצאות שנדרש להוציא – לצורך טיפול בענייניו של הממנה ולצורך ביצוע יפוי כוח מתמשך.

 

עורך הדין ואדם מיודע

 

עורך הדין – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי ניתן לערוך יפוי כח מתמשך רק באמצעות עורכי דין שהוא חבר בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מיוחדת לעריכת יפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי/ניגוד עניינים בייפוי הכוח.

 

על עורך הדין להסביר בין היתר לממנה ובנפרד ממיופה הכוח, את המשמעויות של יפוי כח מתמשך, אילו חלופות קיימות במקום, אילו עניינים ניתן לכלול במסגרת יפוי כוח מתמשך, ומצבים בהם תידרש הסמכה מפורשת או אישור בית משפט לצורך פעולה מסוימת.

 

בנוסף על עורך הדין להסביר לממנה על אפשרויות לביטול ייפוי הכוח, ועל האפשרות לידוע אדם נוסף על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

 

אדם מיודע – על הממנה לציין במסגרת ייפוי הכוח מתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאים המצוינים בייפוי הכוח ובמועדים באופן שיקבע הממנה, אלא אם כן קבע אחרת הממנה.

 

במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע שהאדם המיודע לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה.

 

כך מוגדר "אדם מיודע" במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: "הממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח (בפרק זה – אדם מיודע), במועדים ובאופן שקבע הממנה, זולת אם קבע הממנה במפורש אחרת, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

 

במסגרת ייפוי כח מתמשך רשאי האדם המיודע גם לקבל מידע מהאפוטרופוס הכללי על בין היתר, הפעלת ייפוי הכוח, על זהות מיופה הכוח ועל סוגי העניינים שהממנה קבע בייפוי הכוח, אלא אם כן הממנה הגביל את הנושא בייפוי הכוח. בנוסף, הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח שעל מיופה הכוח לדווח לאדם המיודע – על פעולות הכרוכות בהוצאות כספיות חריגות, וכן לקבוע כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.

 

האפוטרופוס הכללי ובית המשפט

 

האפוטרופוס הכללי – הגורם המוסמך בנושא של ייפוי כח מתמשך מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, המנהל את המרשם והמאגר של יפוי כוח מתמשכים, ושאליו נדרש להפקיד יפוי כוח מתמשך וכן במקרה של הפעלתו.

 

כך צוין במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כתנאי לפעולה לפי יפוי כח המתמשך: "היה הממנה אדם שאינו מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי כוח, רשאי מיופה כוח לפעול לפיו רק אם היה ייפוי כוח מתמשך וניתנו לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי".

 

בנוסף, במקרה של ביטול או פקיעת יפוי כוח מתמשך נדרש להודיע לאפוטרופוס הכללי. בנוסף הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח שמיופה הכוח יהיה מחויב בדיווח על פעולות מסוימות לאפוטרופוס הכללי.

 

בית המשפט – כל נושא הקשור לענייניו של הממנה שאינו נכלל במסגרת ייפוי כח מתמשך, או למשל במקרים של מחלוקות בין מיופי הכוח שאין עליהן פתרון, או במקרים בהם ייפוי הכוח התבטל, יש צורך לפנות לבית המשפט בין אם בבקשה למינוי אפוטרופוס ובין אם בבקשה למתן הוראות, לצורך המשך ניהול ענייניו של הממנה.

 

בנוסף על בית המשפט לבדוק כאשר מוגשת אליו בקשה למינוי אפוטרופוס, אם אותו אדם שביחס אליו הוגשה הבקשה – הפקיד בעבר אצל האפוטרופוס הכללי יפוי כוח מתמשך.

 

מה זה הנחיות מקדימות ביפוי כח מתמשך?

 

האדם שעורך ייפוי כוח מתמשך רשאי לקבוע מי יהיה מיופה הכוח שיהא המוסמך מטעמו לקבל החלטות בעתיד, ואף להותיר למיופה כוח שיקול דעת במצבים מסוימים או לתת לו הוראות כיצד הוא מעוניין שיפעל בנושא מסוים באמצעות "הנחיות מקדימות" .

 

כאשר הממנה קבע מראש הנחיות מקדמיות בנושא מסוים במסגרת יפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות אלה, והן תהיינה בתוקף כל עוד לא בוטלו על-ידי הממנה, אלא אם כן קבע בית המשפט שלנוכח נסיבות מסוימות אין מקום לפעול בהתאם לאותן הוראות.

 

כאשר הממנה נתן הנחיה מסוימת שניתנת לפרש אותה בכמה פירושים, יש לפרש אותה " לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין" (ציטוט מתוך חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).

 

מה עושים אם הממנה לא נתן הנחיות בנוגע לנושא מסוים?

 

כאשר הממנה לא נתן במסגרת ייפוי כח מתמשך הנחיות בנוגע לנושא מסוים, יש לפעול בהתאם לרצונו העכשווי, ואם לא ניתן לברר את רצונו העכשווי של הממנה לנוכח מצבו, יש לנסות ולהתחקות אחר רצונו מהעבר ועל סמך ההכרות של מיופה הכוח עמו, ובהתאם לטובתו של הממנה.

 

במידה והממנה כן ציין במסגרת ייפוי הכוח הנחיה מסוימת, אך שלא אפשרית לקיומה בפועל, אך ניתן לקיים אותה בכל זאת בשינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותה, רשאי מיופה הכוח לקיים אותה באופן הקרוב ביותר לרצונו של הממנה, ורשאי גם לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בקשר להנחיה שיש קושי בביצועה.

 

ישנם מקרים בהם לא ניתן לפעול בהתאם להנחיות המקדימות שניתנו על-ידי הממנה. לדוגמה כאשר ביצוע הפעולה היא בלתי אפשרית, או כאשר היא כרוכה בהוצאה כספית שאין לממנה אפשרות לממן אותה, או כאשר ביצוע הפעולה עלולה לגרום לפגיעה חמורה לממנה או שהנה בלתי חוקית. בנוסף הוראות הנוגעות להנחיות מקדימות לא תקפות בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות.

 

בנוסף ישנם מקרים בהם מיופה הכוח לא יפעל בהתאם להנחיות המקדימות גם אם הם צוינו במפורש על-ידי הממנה. במקרים בהם הממנה מסוגל להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה ומביע רון לסטות מאותה הנחיה, או בעניין אישי או רפואי מהותי, אם הממנה מתנגד לו.

 

במסגרת הנחיות מקדמיות רשאי ממנה לקבוע שמיופה הכוח יעדיף את רצונו כפי שבא לידי ביטוי במועד עריכת ייפוי הכוח המתמשך, על פני רצונו במועד בו יופעל ייפוי הכוח המתמשך. פעולה זו נקראת "כבילת רצון". במקרים מורכבים או מהותיים, ניתן לפנות בפניה לבית המשפט למתן הוראות.

 

מה עושים אם אין ייפוי כוח מתמשך?

 

במידה ואדם לא ערך יפוי כח מתמשך בעת שהיה כשיר, והוא מגיע למצב בו הוא לא מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, הדרך לניהול ענייניו על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות היא באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס.

 

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד יפוי כוח מתמשך. כלומר, לא ניתן להפעיל יפוי כוח מתמשך ובד ובבד גם למנות אפוטרופוס ביחס לאותם עניינים שפורטו במסגרת ייפוי הכוח מתמשך, וכאשר הופקד יפוי כח מתמשך הוא גובר.

 

 

כאשר מוגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם מסוים, על בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה להעביר העתק שלה לתגובת של האפוטרופוס הכללי, והאחרון צריך לבדוק אם האדם שעבורו מבוקש המינוי ערך והפקיד בעבר יפוי כח מתמשך, המתייחס לאותם עניינים שלשמם התבקש מינוי האפוטרופוס, ולהודיע על כך לבית המשפט.

 

האם צריך אישור רפואי לצורך עריכת יפוי כח מתמשך?

 

כל אדם מעל גיל 18 שהוא כשיר וצלול רשאי לערוך יפוי כח מתמשך, ואין צורך באופן אוטומטי בקבלת אישור רפואי מראש לצורך עריכת יפוי כוח מתמשך.

 

הגדרתו של אדם שהוא "בעל כשירות" במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הנו: "מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן יפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"

 

יחד עם זאת, בכל מקרה של ספק ולו הקל ביותר באשר להבנת הממנה ו/או לצלילותו, נדרש הממנה לעבור בדיקה רפואית לשם מתן חוות דעת בקשר לצלילתו, ועל הרופא לאשר כי אותו אדם מסוגל וכשיר לערוך ולחתום על מסמך בעל חשיבות משפטית, והוא מסוגל להבין את השלכותיו המשפטיות.

 

באילו נושאים לא ניתן לערוך יפוי כוח מתמשך או נדרשה הסמכה מיוחדת?

 

במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבעו מספר מצבים בהם לא ניתן למנות אדם מסוים כמיופה כוח. למשל, לא ניתן למנות מיופה כוח לפעולה שלפי מהותה או לפי דין על הממנה לבצע אותה באופן אישי כגון, הצבעה בבחירות, המרת דת, אימוץ וכיו"ב.

 

 

בנוסף ישנם פעולות הדורשות הסמכה מפורשת של הממונה למיופה הכוח כתנאי לכך שהמיופה כוח יהיה רשאי לבצע אותן כגון: מתן מתנות או הלוואות עד 100,000 ₪, פעולות במוצר פנסיוני, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, ופעולות משפטיות בגובה של 100 עד 500 אלף ₪.

 

 

ישנם פעולות הדורשות אישור בית משפט מראש כגון: עסקאות נדל"ן, מתן הלוואות או מתנות מעל גובה של 100,000 ₪ או פעולות להן לא הוסמך מיופה הכוח מפורשות במסגרת ייפוי הכוח מתמשך.

 

 

בנוסף לא ניתן למנות מיופה כוח כאשר יש לו ניגוד עניינים. הכלל הוא שהממנה ומיופה הכוח לא יכולים לבצע עסקאות ביניהם, או בין שני ממנים שיש להם אותו מיופה כוח. יחד עם זאת, אם הממנה ומיופה הכוח מנהלים משק בית משותף, רשאי הממנה להסמיך את המיופה כוח לבצע פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית המשותף.

 

באילו מקרים לא ניתן למנות אדם כמיופה כוח?

ישנם מספר מצבים בהם לא רשאי ממונה למנות אדם מסוים כמיופה כוח שלו. לא ניתן למנות מיופה כוח בענייני רכוש כאשר מדובר באדם שהוא פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור.

 

בנוסף לא ניתן למנות אדם כמיופה כוח, כאשר אותו אדם מספק לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום, או שאותו אדם מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, למעט אם הוא קרוב של הממנה.

 

בנוסף, אף לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכוח המתמשך. בנוסף לא ניתן למנות אדם שכבר מונה כמיופה כוח עבור 3 אנשים, אלא אם כן הוא קרוב של הממנה.

 

תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

 

במסגרת יפוי כח מתמשך , רשאי הממנה לקבוע הוראות באילו מצבים יפקע ייפוי הכוח ומועד לפקיעתו. ככל והממנה לא קבע הוראות בנושא זה וייפוי הכוח המתמשך הופעל, יהיה ייפוי הכוח בתוקף עד לפקיעתו או לביטולו.

 

החל ממועד הפקדתו של יפוי כח המתמשך ועד למועד הפעלתו, נשלח על-ידי האפוטרופוס הכללי לממנה אחת לשלוש שנים הודעה, שמטרתה לוודא שהממנה עדין מעוניין שייפוי הכוח ימשיך להיות בתוקף. במידה והממנה לא הודיע לאפוטרופוס על רצונו לבטל או לשנות את ייפוי הכוח, הוא ימשיך להיות בתוקף.

 

באילו מקרים יפוי כח מתמשך יפקע?

 

במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבעו מספר מצבים בהם יפקע יפוי כוח מתמשך. בנוסף למצבים אלה, רשאי הממנה לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך תנאי מסוים, וככל והוא יתקיים יפקע תוקפו של ייפוי הכוח.

 

כך למשל במקרים בהם הממנה נפטר או מיופה הכוח. במקרה של פטירת הממונה, מוסמך מיופה הכוח להמשיך ולנהל את ענייני רכושו של הממונה כגון לשלם עבור הממונה תשלומים שוטפים, כל עוד לא הוסמך גורם אחר, וזאת לתקופה של עד 90 ימים.

 

במקרים בהם יתקיים איזשהו תנאי השולל ממיופה הכוח את זכותו להיות מיופה כוח (לדוגמה במקרה ומיופה הכוח יוכרז כפושט רגל או במקרה בו מיופה הכוח יהפוך להיות בעצמו בלתי כשיר), יפקע תוקפו של יפוי כח מתמשך .

 

בנוסף, מיופה כוח רשאי לבטל את מינויו כמיופה כוח באמצעות הודעה בכתב לממנה ולאפוטרופוס. כמו כן, במידה ומיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה ולאחר מתן ייפוי הכוח הם התגרשו, יפקע גם ייפוי הכוח המתמשך אלא אם כן צוין אחרת במפורש בייפוי הכוח.

 

ככל ואחד ממקרים אלה יתקיים לאחר שיופעל ייפוי הכוח – על מיופה הכוח או מי מטעמו לשלוח הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי. במידה וייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף, על הממנה להודיע.

באילו מקרים ייפוי כוח מתמשך יבוטל?

 

במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבעו מספר מצבים בהם יבוטל יפוי כח מתמשך. כך למשל, ממנה רשאי למסור למיופה כוח הודעה בכתב על ביטול יפוי כח מתמשך שנתן, וביטול ייפוי הכוח יכנס לתוקף במועד מסירת הודעה זו.

 

 

הממנה רשאי לחזור בו מהודעתו על ביטול יפוי כח מתמשך , אולם על מנת לחדש את תוקפו של ייפוי הכוח, על הממנה או מיופה הכוח לפנות לבית המשפט בבקשה לחידוש תוקפו של ייפוי הכוח.

 

מה ההבדל בין ביטול לפקיעת יפוי כוח מתמשך?

 

יש לציין שקיים הבדל במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בין ביטול מינוי על-ידי מיופה הכוח לבין ביטול על-ידי הממנה.

 

במקרה של ביטול יפוי כח מתמשך על-ידי הממנה, הוא רשאי לחזור בו מהודעת הביטול באמצעות פניה לבית המשפט, לעומת זאת כאשר מיופה כוח מודיע על כך שאינו מעוניין לשמש יותר כמיופה כוח, אין לו יכולת לחזור בו מהודעה זו וייפוי הכוח יפקע ובטל.

 

ייפוי כוח מתמשך עלות - כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

 

במסגרת החוק לרבות בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), לא נקבע תעריף מינימלי בנושא ייפוי כח מתמשך עלות. יחד עם זאת, במהלך חודש מאי 2019 פורסם על-ידי לשכת עורכי הדין  עמדה [עמדת לשכת עורכי הדין – יפוי כח מתמשך עלות], בה המליצה ועדת שכר הטרחה של לשכת עורכי הדין כי שכר הטרחה המינימלי המומלץ לגבות בגין הכנת יפוי כח מתמשך הוא בסך 5,000 ש"ח עבור יפוי כח מתמשך ליחיד, וסך 7,500 ש"ח לזוג.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

 

יפוי כח מתמשך אינו מהווה תחליף לעריכת צוואה או לעריכת צוואה ההדדית. שכן, מדובר במסמכים משפטיים שונים ונפרדים, המתייחסים לתקופות זמן שונות בחייו של אדם.

 

יפוי כוח מתמשך דן במצב בו הממנה בחיים, אך נהפך לבלתי כשיר על מנת להביע את רצונו ובאופן שאינו מסוגל לנהל את ענייניו באופן עצמאי, ובמקרה של פטירת הממנה, ייפוי הכוח המתמשך פוקע. לעומת זאת, צוואה מהווה מסמך בו יכול המצווה לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו.

 

בנוסף יש לציין, שבמסגרת יפוי כוח מתמשך מיופה הכוח לא משמש כמחליף של הממנה. מיופה הכוח הוא למעשה נציגו של הממנה, בעוד שזכויותיו וחובותיו של הממנה הן לא של מיופה הכוח, זאת למרות שמיופה הכוח יכול לפעול ביחס אליהן בהתאם להנחיותיו של הממונה, אך מיופה הכוח לא נכנס בנעליו של הממנה, זאת להבדיל מיורש במסגרת צוואה.

הפקדת יפוי כח מתמשך

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי בסיום עריכת יפוי כח מתמשך וכתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף – נדרש הממנה או עורך הדין שפניו נחתם ייפוי הכוח להפקידו באפוטרופוס הכללי האחראי על ניהול מרשם ממוחשב של ייפוי מתמשכים.

 

הפקדת ייפוי כח מתמשך על-ידי הממנה צריכה להיות בהתייצבות אישית שלו במשרדי האפוטרופוס הכללי ובמסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך.

 

הפקדת יפוי כח מתמשך על-ידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם יכול להיות מופקדת על-ידי עורך הדין באופן מקוון ובחתימה אלקטרונית, יחד עם זאת לאחר ההפקדה המקוונת על עורך הדין לשלוח לאפוטרופוס הכללי עותק מקורי חתום של ייפוי הכוח בדואר רשום בתוך 14 ימים.

 

הפעלת יפוי כח מתמשך

 

יפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף "במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך" (ציטוט מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות), כלומר במועד בו הממנה כבר לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו בעניינים הכלולים במסגרת יפוי כח מתמשך שערך.

 

לצורך הפעלת יפוי כח מתמשך, על מיופה הכוח ליידע את האנשים הרלוונטיים (כגון נציגי המעון בו מתגורר הממנה ובני משפחתו או האנשים שקבע הממנה במסגרת ייפוי הכוח שיידרש ליידע אותם על כניסתו לתוקף של יפוי כח מתמשך).

 

לאחר מכן נדרש מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך. במידה ומונו מספר מיופיי כוח על-ידי הממנה, על כל אחד מהם להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה מטעמו.

 

בנוסף, ככל והממנה הציב כי כתנאי לכניסתו של יפוי כח מתמשך לתוקף נדרש יהיה להגיש חוות דעת מומחה המאשר את מצבו, על מיופה הכוח לצרף להצהרתו את חוות הדעת.

 

לאחר שהאפוטרופוס הכללי יקבל ממיופה הכוח את ההצהרה, עליו למסור למיופה הכוח אישור על כך שייפוי הכוח נכנס לתוקף, וישלח גם הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

ייפוי כוח מתמשך טפסים

 

יפוי כח מתמשך מקוון

מדריך לממנה – יפוי כח מתמשך (מתוך אתר האפוטרופוס הכללי)

רשימת עורכי דין שרשאים לערוך יפוי כח מתמשך (מתוך אתר לשכת עורכי הדין)

עמדת לשכת עורכי הדין – ייפוי כח מתמשך עלות

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18)

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (מאתר נבו)

טופס הצהרה על כניסה לתוקף של יפוי כח מתמשך  (מאתר האפוטרופוס הכללי)

ייפוי כוח רפואי מתמשך – טופס ד' (מאתר האפוטרופוס הכללי)

 

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי בעל חשיבות רבה לצורך תכנון העתיד. רוצים לדעת למה בדיוק נועד ייפוי כח מתמשך? מוזמנים לקרוא מדריך בנושא.
במסגרת יפוי כח מתמשך ניתן לכלול את התחומים המרכזיים בחיינו. רוצים לדעת אילו נושאים בדיוק ניתן לכלול? מוזמנים לקרוא מדריך בנושא
במסגרת החוק לא נקבע תעריף מסוים לצורך עריכת יפוי כח מתמשך. יחד עם זאת קיימת עמדה של לשכת עורכי הדין בנוגע לשכר הטרחה המינימלי המומלץ לגבות. רוצים לדעת על כך עוד? מוזמנים לקרוא מדריך בנושא.
יפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף במועד בו יחדל הממנה להיות מסוגל להבין בנושא שניתן לגביו יפוי הכוח המתמשך. לצורך הפעלת ייפוי הכוח יש צורך למסור לאפוטרופוס הכללי טופס הצהרה. לפרטים נוספים מוזמנים לקרוא מדריך בנושא.
מדובר בשני מסמכים משפטיים בעלי חשיבות רבה, אך שונים במהותם ומתייחסים לתקופות שונות. רוצים לדעת פרטים נוספים? מוזמנים לקרוא מדריך בנושא.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?