דף הבית
מאמרים
ביטול עסקה אזרח ותיק – חוק הגנת הצרכן

ביטול עסקה אזרח ותיק – חוק הגנת הצרכן

אזרח ותיק רשאי להודיע על ביטול עסקת מכר מרחוק או עסקה ברוכלות על פי חוק הגנת הצרכן – תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, בכפוף לכך שמועד העסקה הנו מעל ל-7 ימי עסקים, זאת להבדיל מצרכנים רגילים הזכאים לבטל עסקה כזו בתוך 14 ימים.

 

זכות ביטול עסקה זו של אזרח ותיק קבועה בסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן:

 

" 14 ג1(ג)בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. "

מה הגיל שנחשב אזרח ותיק לצורך ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן?

 

על מנת לממש את הזכות לביטול העסקה, עליכם להיות בני 65 שנים ומעלה. קיימים מקרים שבהם נמסר לצרכנים שהנם אזרחים ותיקים, כי הם אינם יכולים לממש את זכותם לביטול העסקה, מאחר ואזרח ותיק נדרש להיות בן 67 ולמעלה.

 

אומנם על פי חוק האזרחים הותיקים, הגדרת "אזרח ותיק" – הנה כל תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה, ובמסגרת חוק זה גיל הפרישה נכון למועד זה (שנת 2020) הוא גיל 67 לגבר ו-62 לאישה. יחד עם זאת, אין גיל זה רלוונטי לצורך ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן, שבו נקבע כי ההגדרה של "אזרח ותיק" הוא – "מי שמלאו לו 65 שנים".

מזה עסקת מכר מרחוק לצורך ביטול עסקה כ- אזרח ותיק?

עסקת מרחק מרחוק מרחוק מוגדרת במסגרת חוק הגנת הצרכן כ- "התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסק". הכוונה היא לעסקה המבוצעת דרך האינטרנט או בטלפון, אשר אותה ביצע הצרכן בעקבות פרסום של העוסק, להבדיל מעסקה פרונטלית המתבצעת בבית העוסק, ובלבד שההתקשרות בין הצדדים כללה שיחה או התכתבות.

 

מה זה עסקה ברוכלות מכוח חוק הגנת הצרכן?

הזכות לביטול עסקה בתוך 4 חודשים עבור אזרחים ותיקים, חלה גם על עסקה ברוכלות.

 

המונח "רוכלות" מוגדר בסעיף 8 לחוק הגנת הצרכן כך:  "הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן – מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה."

 

מדובר בעסקאות הכוללות מפגש בין הצדדים שלא בכותלי בית העסק, אלא בבית הלקוח או במקום העבודה וכיו"ב, ומבוצעות בעקבות פניה יזומה של בית העסק אל הלקוח.לדוגמה, חברת תיירות פונה לחברי קיבוץ מסוים ומציעה להם לרכוש חבילה של טיול מאורגן, ולאחר מכן מגיע נציג מטעם החברה למפגש עם חברי הקיבוץ על מנת להציע להם לרכוש את החבילה.

 

ביטול עסקה של אזרח ותיק בעסקאות למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל

 

בעסקאות מסוג זה קיים מאפיין מיוחד שכן, קיימים מקרים רבים בהם צרכנים מזמינים חבילת נופש דרך סוכן, שכוללת שירותי תיירות מחוץ לישראל, המוזמנים על-ידי הסוכן לצרכן דרך ספקים זרים שאינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן.

 

לכן, יכול להיווצר מצב בו הסוכן כבר הזמין עבור הצרכנים את אותם שירותים, ולאחר מכן הצרכנים הודיעו לו על ביטול העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, אך הסוכן לא יכול לבטל את שירותים אלה מול הספקים בחו"ל, אלא רק על פי תנאי הביטול הספציפיים שלהם.

 

לכן במסגרת תיקון שבוצע בחוק הגנת הצרכן במהלך שנת 2019 נקבע, כי בעסקאות למתן שירותי תיירות, הכוללים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אשר ניתנים במלואם מחוץ לישראל ובאמצעות נותן שירות מחוץ ישראל, רשאי העוסק להציע לצרכן לבחור בין זכות הביטול הרגילה בעסקאות מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן או בין זכות הביטול הניתנת במסגרת מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.

 

יחד עם זאת, על העוסק לפרסם בעת השיווק של החבילה ובטרם התקשרותו עם הצרכן – את מדיניות הביטול, לרבות מועדי ביטול ודמי הביטול. עוד יודגש כי נטל ההוכחה לעניין גילוי מדיניות הביטול לצרכן לפני ביצוע העסקה מוטל על העוסק.

 

עוד חשוב לציין, לעניין טיסה הכוללת חניית ביניים (עם קונקשן), הממריאה מישראל או אליה, כי אינה נחשבת כשירות הניתן במלואו מחוץ לישראל, קרי – לא ניתן להכיל על אותה טיסה מדיניות ביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, מאחר וכאמור השירות לא ניתן במלואו מחוץ לישראל.

 

ככל והטיסה שלכם בוטלה לא על ידכם אלא על ידי חברת התעופה, הרי שחוק הגנת הצרכן לא חל במקרה זה אלא חוק שירותי תעופה, במסגרתו ניתן לקבל במרבית המקרים של ביטולי טיסות פיצוי כספי.

מימוש זכות ביטול עסקה של אזרח ותיק על פי חוק הגנת הצרכן

 

במידה והנכם עומדים בתנאים לעיל לביטול העסקה מתוקף היותכם אזרחים ותיקים (כלומר הנכם בני 65 שנים ומעלה + טרם עברו 4 חודשים ממועד העסקה + נשארו עוד למעלה מ-7 ימי עסקים למועד ביצועה + ביצעתם את העסקה מרחוק), עליכם לשלוח בכתב לעוסק – הודעה על ביטול העסקה – ובה לציין במפורש את מס' ההזמנה, סכום התשלום ששילמתם, התאריך שביצעתם אותה – ולוודא שהעוסק קיבל את ההודעה (מומלץ גם לשלוח בדואר רשום – על מנת שיהיה תיעוד של מועד המשלוח).

 

בנוסף, חשוב לזכור לציין על גבי ההודעה תאריך שבו שלחתם אודה, וכן רצוי לצרף אליה העתק תעודת זהות שלכם (על מנת שהעוסק יראה את גילכם) + קבלה עבור התשלום ששילמתם, וכן רצוי להדגיש על גבי ההודעה שהנכם מבקשים לממש את זכותכם לביטול העסקה כאזרח ותיק.

תוצאות ביטול עסקה מרחוק

ככל ועמדתם בתנאים לביטול העסקה והודעתם לעוסק על ביטול העסקה בכתב, על העוסק להחזיר לכם בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את התשלום ששילמתם לו ולמסור לכם עותק מהודעת ביטול החיוב.

העוסק לא יהיה רשאי לחייב אתכם בסכום כלשהו עבור ביטול העסקה למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים, לפי הנמו שביניהם.

מה עושים אם מסרבים לבטל לכם?

ככל והעוסק מסרב לבטל את העסקה על אף שאתם עומדים בתנאי הביטול, והמצאתם לו הוכחה על כך שהנכם אזרחים ותיקים על פי חוק הגנת הצרכן, תהיו רשאים להגיש נגדו תביעה לפיצוי.

 

סעיף 31א(א)(4) לחוק הגנת הצרכן, מקנה לבית המשפט סמכות לחייב את העוסק שלא אפשר לאזרח הותיק לבטל עסקה בניגוד להוראות סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן ולא השיב לו את התשלום, פיצויים לדוגמה שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪.

 

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

 

ראו מאמרים נוספים בנושא: הנחה בארנונה לרבות לאזרחים ותיקים,

מעוניינים לקבל מידע נוסף?